Předmět měsíce: červenec 2021

Ranhojičský diplom Franze (Františka) Gebella z university ve Vídni, 1836. Zdravotnické muzeum NLK, sbírka diplomů, D 45.

Předmět měsíce: červenec 2021 

Diplom ranhojiče Františka Gebella, Wien, 1836 

My, direktor a děkan lékařsko-chirurgických studií na prastaré a světoznámé university ve Vídni v Rakousích tímto veřejně uznáváme, že Franz Gebell, rodem z Krakova v Polsku, se po řádně absolvovaném studiu podrobil z nejvyšších míst předepsaným přísným zkouškám z ranlékařství a z porodnictví, aby tak nabyl práva obojí vykonávat. Při zkouškách, které vykonal 21. Listopadu 1835 a 25. Května 1836, předložil tentýž takové důkazy nabyté zručnosti a osvojeného vědění, že všichni zkoušející potvrdili, že jsou s ním plně spokojeni, pročež jej my, na základě naší z nejvyšších míst přidělené pravomoci uznáváme, prohlašujeme a potvrzujeme za způsobilého a zkušeného ranlékaře i způsobilého a zkušeného porodníka, aby jej každý za takového uznal a on směl a mohl všude, kde je k tomu oprávněn, své umění vykonávat, s tím, že se bude vždy řídit přísahou, již u naší fakulty složil. Přitom se mu v důsledku nařízení dvorské kanceláře z 21. Října 1813 rovněž klade za povinnost: aby nanejvýš svědomitě a pravdivě zpravil duchovní jako správce matrik narozených o všem, co je mu známo o jménu matky dítěte a o jejím provdaném či neprovdaném stavu, v opačném případě bude při první ve věci zjištěné nepravdě vedle trestu podle zákona potrestán navíc ztrátou práva vykonávat své umění. K potvrzení řečeného jsme dali Franzi Gebellovi vyhotovit tento diplom, opatřený velkou fakultní pečetí a vlastnoručními podpisy našeho děkana a notáře.

Vídeň, v roce jeden tisíc osm set třicet šest

Pan Jindřich šlechtic Böhm, toho času děkan slavné lékařské fakulty

Jan František šlechtic Hieber, doktor filosofie a lékařství, císařský a královský dvorní lékař, notář slavné lékařské fakulty

Vidi Ferd[inand] Reich, doktor medicíny, cís. a král. rada a krajský lékař [v Čáslavi]

Wir, Praeses und Decanus der medizinisch-chirurgischen Fakultät an der uralten und weltberühmten Universität zu Wien in Oesterreich bekennen hiermit öffentlich, daß Franz Gebell aus Krakau in Pohlen gebürtig, nach vorschriftsmäßig zurückgelegten Studium den allerhöchst bestimmten strengen Prüfungen aus der Wundarzneykunst und aus der Geburtshülfe sich unterzogen habe, um ein Recht zur Ausübung, sowohl der einen als der anderen zu erlangen. Derselbe gab bey der mit Ihm am 21ten November 1835 und am 25ten May 1836 vorgenommenen strengen Prüfungen solche Beweise von erworbenen Geschicklichkeit und sich eigen gemachter Wissenschaft, daß alle Prüfer ihre vollkommene Zufriedenheit über Ihn bezeugten, weßwegen Wir Ihn dann nach der Aus allerhöchst ertheilten Macht als einen tauglichen und wohlerfahrenen Wundarzt wie auch als einen tauglichen und wohlerfahrenen Geburtshelfer erkennen, erklären und bestätigen, so zwar, daß Ihn Jedermann als solchen zu erkennen habe, und Er aller Orten, in welchen Er dazu berechtigt ist, seinen Kunst ausüben möge und könne, wobey Er sich immer nach dem bey unserer Facultaet abgelegten Eide sich zu verhalten haben wird. / vertatur/ Uibrigens wird demselben in Folge hoher Hofkanzley-Verordnung vom 21. October 1813 auch zur Pflicht gemacht: mit der strengsten Gewissenhaftigkeit und Wahrheit die Seelsorger als Führer des Geburtsbücher von dem, was Ihm von dem Namen des Kindesmutter und von ihrer Verehlichung oder Nichteverehlichung bekannt ist zu unterrichten, widrigenfalls er bey der ersten hierin entdeckten Unwahrheit außer der übrigen gesetzlichen Strafe noch mit dem Verluste des Rechtes seine Kunst ausz[u]üben bestraft werden würde. / Zur Bestätigung des Gesagten haben Wir dem Franz Gebell dieses mit dem größeren Fakultäts-Siegel gezierte und mit der eigenhändigen Unterschrift unseres Decans und Notars gefertigte Diplom zustellen laßen.

Wien im Jahre Eintausend achthundert sechs und dreyßig

D. Henricus nobilis de Böhm/ inclyt[ae] facult[atis] med[icae] P[ro] t[empore] Decanus

Joan. Franc. Nobilis de Hieber,  Ph[i]l[osophi]ae et Medic[ae] Doctor C[aesareae] R[egiaeque] aulae medicus, inclyt[ae] facult[atis] med[ic]ae Notarius

Vidi Ferd[inand] Reich, Med. Dr.,  k. k. Rath und Kreisarzt [in Czaslau]