Research Rules

Badatelský řád Zdravotnického muzea NLK

I. Úvodní ustanovení

I.1 Zdravotnické muzeum (dále ZM) je oddělením Národní lékařské knihovny (dále NLK). Spravuje (1) knihovní fond, obsahující staré a vzácné tisky NLK, vedle dalších knih, využívaných v práci muzea; (2) fond diplomů; (3) fond trojrozměrných předmětů, včetně sbírky mincí a medailí a sbírky výtvarného umění; (4) archivní fond.

I.2 Zdravotnické muzeum není volně otevřené veřejnosti. Přístup badatelů k jeho sbírkám je zajištěn v pracovní dny po předchozí dohodě s pracovníky ZM.

I.3 Zachování, zabezpečení a ochrana fondů je nejen základní funkcí muzea, ale i základní podmínkou jejich zpřístupnění badatelské veřejnosti.

I.4 Zpřístupnění fondů ZM badatelské veřejnosti se řídí zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákonem 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy,  resp. zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (vždy v platném znění) a  Knihovním řádem NLK, vždy tam, kde tomu charakter fondů odpovídá, a tímto Badatelským řádem.

I.5 Badatelé jsou registrovaní uživatelé NLK, popřípadě, podle rozhodnutí pracovníků muzea, další zájemci starší 18 let, kteří využívají sbírek ZM zejména k odbornému studiu, a to nahlížením, pořizováním výpisů a opisů, popřípadě kopií (u knižního fondu a dalších dvourozměrných sbírek) a prohlídkou, pořizováním nákresů, popřípadě fotografií (u fondu trojrozměrných předmětů).

II.  Studium muzejních sbírek

II.1 Sbírkové předměty, včetně knižních fondů, jsou badatelům zpřístupňovány, jen pokud to umožňuje jejich charakter a stav.

II.2  Badatel je povinen předem si dohodnout čas a účel návštěvy s pracovníky ZM. Neohlášenou návštěvu může pracovník muzea odmítnout.

II.3 Pracovníci muzea jsou oprávněni požadovat identifikaci badatele občanským průkazem.

II.4 Badatelům jsou veškeré muzejní fondy k dispozici výhradně prezenčně v prostorách ZM. Badatel nesmí sbírkové předměty vynášet mimo jeho prostory. Zápůjčky fondů k výstavním účelům či výjimečně k účelům badatelským se řídí zvláštními ustanoveními (níže) a podléhají schválení vedoucího ZM.

II.5 Před počátkem studia je badatel povinen vyplnit do badatelského listu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště nebo vysílající organizace, téma či účel bádání. Po ukončení studia doplní badatel či pracovník ZM předměty, které mu byly ke studiu zapůjčeny.

II.6 Po ukončení studia je badatel odpovědný za vrácení starých nebo vzácných tisků ve stavu a rozsahu, v jakém mu byly předloženy.

II.7 Do depozitářů ZM je badatelům vstup zakázán. Výjimku může v odůvodněných případech povolit vedoucí ZM nebo správce sbírek.

II.8 Badatel nemá právo si předmět rezervovat ke studiu. Jeden předmět může studovat i více badatelů zároveň. Výstavní činnost ZM a zpracování sbírek jeho pracovníky mají zásadně přednost před zájemci z řad badatelů.

II.9 Při studiu se badatelé řídí pokyny pracovníků ZM.

III.  Zpřístupnění starých a vzácných tisků

III.1 Staré tisky jsou publikace vydané v letech 1501 až 1800 včetně. Za vzácné tisky jsou označeny veškeré publikace vedené ve fondu starých tisků (signatura T), Fritzovy knihovny (signatura F) a sbírky disertací (signatura D) bez ohledu na datum vydání. Diplomy ve sbírce diplomů ZM podléhají zvláštnímu režimu.

III.2 Při nahlížení je badatel povinen knihy co nejvíce šetřit a využít při studiu pomůcky, které mu předloží pracovník ZM. Je zakázáno využívat dokumenty jako psací podložky, jakkoli do nich zasahovat (podtrhávat, škrtat, vpisovat) nebo je ušpinit.

III.3 Badatel si může pořizovat opisy a výpisy z textů a poznámky k nim, ručně nebo do vlastního přenosného počítače.

III.4 Jsou-li k dokumentům pořízeny digitální kopie nebo studijní reprodukce, lze do originálů nahlížet jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Digitální kopie jsou badatelům zpřístupněny ve studovnách NLK nebo, ve výjimečných případech, v prostorách ZM.

III.5 Kopírovat ze starých a vzácných tisků xerograficky, s ohledem na možné poškození dokumentu nebo jeho vazby, všeobecně možné není. V nutných případech a tam, kde to stav dokumentu dovoluje, je možné zajistit digitalizaci jednotlivých stran na náklady badatele, v prostorách ZM nebo prostřednictvím NLK.

III.6   Bez použití blesku, bezkontaktně a po schválení pracovníkem ZM badatel může vytvářet digitální fotografie jednotlivých stran, stejně jako je tomu u trojrozměrných sbírkových předmětů. Badatel je v tom případě povinen dodat muzeu digitální kopii fotografie.

IV. Zpřístupnění trojrozměrných předmětů badatelům

III.1 Badatelé mohou studovat pouze předměty, jejichž stav a charakter to dovoluje. Nezpracované sbírky nejsou badatelům k dispozici.

III.2 Při studiu je badatel povinen zacházet se sbírkovými předměty šetrně a s ohledem na jejich stav.

III.3 Na základě výslovného povolení pracovníků ZM mohou badatelé sbírkové předměty fotografovat.  Badatel je v tom případě povinen dodat muzeu digitální kopii fotografie. Pořizování větších souborů fotografií sbírkových předmětů pro soukromé účely se vylučuje.

V. Zpřístupnění archivních materiálů ve sbírkách ZM badatelům

V.1 Archivní materiály ZM jsou v převážné většině dosud nezpracované. Zpřístupnění těchto materiálů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. (archivní zákon) v platném znění a dále rozhodnutím vedoucího muzea nebo správce sbírek.

VI. Zápůjčky předmětů   

VI.1 Pro výstavní účely a výjimečně i pro účely badatelské a jiné (publikační, filmové apod.) je možné muzejní předměty (ve zcela výjimečných případech i tisky) zapůjčit mimo prostory muzea.

VI.2 Mezi vypůjčovatelem a ZM bude v tom případě podepsána smlouva o výpůjčce, která obsahuje (1) jméno vypůjčovatele; (2) účel výpůjčky; (3) termín vrácení; (4) identifikaci zapůjčených předmětů.

VI.3  Zapůjčené předměty zůstávají ve vlastnictví ZM a smí jich být použito jen ke smluvenému účelu.

VI.4  Vypůjčovatel ručí za veškerou škodu, zkázu nebo ztrátu vypůjčených exponátů od okamžiku jejich skutečného převzetí až do jejich vrácení půjčovateli, a to ať vznikly jakýmkoli způsobem. Náhrada škody v případě poškození se řídí obecně právními předpisy.

VI.5 Přepravu předmětů na místo určení a zpět na místo vrácení obstará vypůjčovatel na svůj náklad a nebezpečí.

VII. Publikace

VII.1 Publikuje-li badatel výsledky výzkumu, při nichž využil fondy ZM, je povinen uvést tuto skutečnost a identifikovat využité sbírkové předměty. Badatel je rovněž povinen předat muzeu jednu kopii publikace. Toto se týká především, ale ne výlučně, publikování fotografií sbírkových předmětů ZM.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Využíváním sbírkových předmětů a dokumentů nesmějí být ohroženy platné zákony nebo právem chráněné zájmy osob.

VIII.2 Poruší-li badatel některou ze základních povinností daných mu ze zákona nebo badatelským řádem, může mu být další studium muzejních fondů odepřeno.

VIII.3 Celkový rozsah služeb je závislý na technických možnostech muzea a může být omezen rozhodnutím ředitele NLK nebo vedoucího muzea.

VIII.4 Tento badatelský řád je součástí Knihovního řádu NLK.